Napisz do nas

Regulamin Programu Partnerskiego ParkingLotnisko24.pl

Wstęp:

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego ParkingLotnisko24.pl. Jego zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem osiągania korzyści wynikających z promowania usług objętych Programem Partnerskim ParkingLotnisko24.pl.

 

Definicje:

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

„Regulaminie” należy przez to rozumieć dokument znajdujący się na stronach internetowych ParkingLotnisko24.pl, określający zasady współpracy między portalem ParkingLotnisko24.pl, a Wydawcą.

„Wydawcy” należy przez to osobę uczestniczącą w Programie Partnerskim ParkingLotnisko24.pl.

„ParkingLotnisko24.pl” należy przez to rozumieć serwis prowadzony w domenie internetowej www.parkinglotnisko24.pl, zwany także Właścicielem Programu Partnerskiego.

„Programie Partnerskim” należy przez to rozumieć program pozwalający na polecenie usług parkingów zamieszczonych na stronie www.parkinglotnisko24.pl. Polecenie odbywa się za pośrednictwem Internetu (on-line) za pomocą odpowiednich form poleceń dostępnych po zarejestrowaniu w Panelu Wydawcy.

„Panel Wydawcy” należy przez to rozumieć strefę dostępną po dokonaniu rejestracji oraz zalogowaniu się do Programu Partnerskiego, która oferuje Wydawcy funkcjonalności pozwalające na polecanie usług parkingów zamieszczonych na stronie www.parkinglotnisko24.pl oraz monitorowanie aktywności (w tym wysokości prowizji i wynagrodzenia do wypłaty). Wraz z rozwojem systemu, funkcjonalności udostępnione w Panelu Wydawcy mogą ulec zmianie.

„Konwersja” należy przez to rozumieć rezerwację miejsca parkingowego za pośrednictwem Internetu (za pomocą formularza rezerwacji dostępnego na stronach ParkingLotnisko24.pl) oraz opłacenie zamówionej usługi. Płatność może zostać dokonana przy wjeździe na parking.

 

Założenia Programu Partnerskiego ParkingLotnisko24.pl:

Celem Programu Partnerskiego ParkingLotnisko24.pl jest popularyzacja portalu ParkingLotnisko24.pl i usług oferowanych przez parkingi zamieszczone na stronie www.parkinglotnisko24.pl

 

Uczestnictwo w Programie Partnerskim ParkingLotnisko24.pl

 • Uczestnikiem Programu Partnerskiego może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną z siedzibą na terytorium Polski. Jednocześnie Wydawca deklaruje, że treści zamieszczone na jego Stronie WWW nie są sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, a w szczególności nie zawierają znamion wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich, antysemickich, obrażających uczucia religijne.
 • ParkingLotnisko24.pl nie pobiera żadnych opłat z tytułu rejestracji w Programie Partnerskim.
 • Aby przystąpić do Programu Partnerskiego Uczestnik musi dokonać rejestracji za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem http://www.pp.parkinglotnisko24.pl/logowanie. Po poprawnym wypełnieniu formularza Wydawca otrzyma na podany adres e-mail prośbę o aktywację swojego konta.
 • Wydawca, który dokona rejestracji w Programie Partnerskim ParkingLotnisk24.pl wyraża zgodę i akceptację niniejszego regulaminu.

 

Zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego

 • Zgodnie z założeniami Programu Partnerskiego każdy zarejestrowany Wydawca możne w dowolnym czasie polecać usługi za pomocą dostępnych w programie partnerskim ParkingLotnisko24.pl form poleceń.
 • Jakiekolwiek działania Wydawcy mające na celu destabilizację systemu banerowego obsługującego kreacje reklamowe są zabronione. Uczestnik, którego działania mogą destabilizować system banerowy może zostać wykluczony z możliwości dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 • Prowizja zostanie wypłacona Wydawcy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Wypłata prowizji

Warunkiem koniecznym przyznania prowizji jest odnotowanie pełnej wpłaty za opłacenie usługi (rezerwacji miejsca na jednym z parkingów biorących udział w programie Rezerwacje Online).

 

Wypłata prowizji

 • Wysokość prowizji wypłaconej na rzecz Wydawcy wynosi w każdym przypadku 5% od kwoty brutto konwersji.
 • Wydawca otrzymuje prowizję za każdą opłaconą konwersję.
 • Wydawcy przysługuje prawo do żądania wypłaty wynagrodzenia po zgromadzeniu równowartości 50 zł. Wypłata kwoty nastąpi przelewem na wskazany przez Wydawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
 • W przypadku, gdy wartość wynagrodzenia z tytułu prowizji dla Wydawcy nie przekroczy w danym miesiącu kwoty 50 zł netto, jego wartość przechodzi do rozliczenia na następny miesiąc kalendarzowy.
 • ParkingLotnisko24.pl zastrzega możliwość wstrzymania wypłaty prowizji z tytułu wynagrodzenia za polecanie usług w przypadku gdy Uczestnik nie zawarł Umowy o Dzieło z właścicielem ParkingLotnisko24.pl i do dnia wypłaty nie przesłał na podany przez ParkingLotnisko24.pl adres dwóch podpisanych egzemplarzy Umowy. W takim przypadku wypłata prowizji zostanie dokonana w momencie uregulowania wszystkich niedopełnionych kwestii prawnych.

 

Postanowienia końcowe

 • ParkingLotnisko24.pl ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, jednocześnie informując o tym fakcie Wydawców na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu.
 • ParkingLotnisko24.pl ma prawo wykluczyć Wydawcę z udziału w Programie Partnerskim w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca, że Jego działania są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.
 • Jednocześnie Wydawca zapewnia, że nie będzie prowadził działań wprowadzających Klientów w błąd i propagował informacji fałszywych.
 • Jednocześnie Wydawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ParkingLotnisko24.pl, w tym adresów e-mail i zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną treści związanych z Programem Partnerskim.
 • ParkingLotnisko24.pl ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.pp.parkinglotnisko24.pl/regulamin.html.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Wydawcą, a ParkingLotnisko24.pl będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.
 
 
 
© 2011-2012 ParkingLotnisko24. Wszelkie prawa zastrzeżone.